Een EUC of Onewheel of EUC valt buiten de wet en is volgens het OM geen motorrijtuig

We schrijven het al jaren…. een voertuig heeft meer dan één wiel, een EUC of Onewheel valt hierdoor buiten de wet. Het ministerie van I&W heeft daar weer een andere visie op maar in het veld zien we iets anders. De afgelopen jaren kregen eigenaren van een EUC of een Onewheel herhaaldelijk hun in beslag genomen elektrisch verplaatsingsvoorwerp terug van het OM. In de begeleidende brief stond dan meestal het volgende:

De Officier van Justitie heeft besloten dat u het voertuig terugkrijgt. Het voertuig is op dit moment nog steeds onverzekerd. Dit betekent dat u niet met uw voertuig op de openbare weg mag rijden. U dient ervoor te zorgen dat u voor het voertuig, nadat deze aan u is teruggegeven, een verzekering afsluit. Indien bij een volgende staande houding blijkt dat dit nog steeds niet is gebeurd, zal het voertuig niet meer worden teruggegeven. 

Deze week kregen we via Robin zijn uitspraak van de officier van justitie voor een identieke overtreding waar iets anders in staat:

Op basis van de beschikbare gegevens en de door u aangedragen argumenten is gebleken dan wel voldoende aannemelijk gemaakt dat de beschikking (boete) niet in stand kan blijven. Alles overwegende vernietigt de officier van justitie de beschikking. U hoef de opgelegde sanctie en de administratiekosten niet te betalen.

In gewoon Nederlands, de officier van justitie neemt het argument dat een Onewheel geen voertuig is over en trekt de boete met de volgende tekst in:

Voor het motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven.

Dit is het verweer van Robin tegen de boete:

In mijn eigen onderzoek naar de plek van een EUC in de wet- en regelgeving ben ik tot een andere conclusie gekomen. Deze EUC is een vrij nieuw product, in andere (Europese) landen zijn er wetgevingen voor aangemaakt of aangepast. In Nederland is dit nog niet aan bod gekomen, hierdoor is in mijn bevindingen de EUC niet illegaal op de openbare weg. Onderstaand zal ik mijn bevindingen beschrijven, ik heb dit verdeeld in verschillende delen.

Het eerste onderdeel heeft betrekking tot de Nederlandse wetgeving met betrekking tot verkeer. Vervolgens is er een EU verordening die ik ben tegengekomen en als laatste wederom iets uit de Nederlandse wet betreffende het verkoop.
Nederlandse wetgeving betreffende verkeer. Als eerste wil ik ingaan op de Nederlandse wetgeving. Hierbij is gebruik gemaakt van de WVW1994 en RVV1990.

De reden waarom deze twee bronnen zijn gebruikt is omdat deze in dezelfde wetsfamilie zitten waarbij de WVW1994 als wet functioneert en de RVV1990 het besluit. Het verschil tussen dit is als volgt; In een wet staan algemeen verbindende voorschriften. Dat betekent dat er in grote lijnen uitgelegd wordt welke regels er voor een bepaald onderwerp gelden. De Eerste en Tweede Kamer moeten een wetsvoorstel goedkeuren.
Een besluit, ook wel Algemene maatregel van bestuur, is een gedetailleerdere beschrijving van de wet. In een besluit staat verder uitgewerkt hoe (een deel van) de wet uitgelegd moet worden.
In beide stukken word in het begin bepalingen vastgelegd. In de WVW1994 staat het motorrijtuig beschreven als:

“Alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning;”

Het RVV1990 kent niet het begrip motorrijtuig maar wel motorvoertuig, deze is als volgt:

“Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;”

In beide beschrijvingen wordt er altijd gesproken over voertuigen. Voertuigen komen niet in de WVW1994 voor, wel in de RVV1990. Daar staan voertuigen als volgt beschreven:

In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.

Kort samenvattend betekend dit; het WVW1994 verteld in grote lijnen wat de wet is en kent motorrijtuig. Het RVV1990 legt gedetailleerd uit wat die wetten precies inhouden. Zo kent het RVV1990 het begrip motorvoertuig en voertuig zelf. Hier past een EUC niet in. Deze mogen op de openbare weg volgens artikel 4 punt 4 in het RVV1990 omdat het niet om een voertuig gaat.

Een Onewheel of EUC heeft 1 wiel. De Europese eisen (EG) met betrekking tot voertuigen zijn van toepassing op voertuigen die 2-, 3- of 4 wielen hebben. Een Onewheel valt niet onder EG- richtlijnen en dus ook niet onder voertuig categorieën. Qua regelgeving is het geen voertuig en kan het dus ook geen motorrijtuig zijn volgens de WegenVerkeersWet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Maar wat is het dan wel? Volgens Artikel 4 lid 4 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een Onewheel/ EUC een elektrisch verplaatsingsvoorwerp.

Dit betekend dus geen voertuig, motorvoertuig noch motorrijtuig. Dit door mijn eerder benoemde bevindingen.
1. Het is volgens de WVW1994 en RVV1990, die in dezelfde wetsfamilie zitten, geen voertuig en is zodoende ook geen motorvoertuig noch rijtuig.
2. De EU heeft een verordening die ook van kracht is in Nederland wat stelt dat een elektrische eenwieler hetzelfde gezien moet worden als een normale eenwieler. Dus geen voertuig, motorvoertuig noch rijtuig. Dit is ook omdat een voertuig meer dan 1 wiel moet hebben. Het is tevens illegaal om niet goedgekeurde voertuigen te verkopen. Dit gebeurd wel binnen Nederland in fysieke winkels en online.

Daarnaast wil ik nog aanspraak maken opdat mijn medegebruikers van eenwielen in Nederland ook meerdere boetes hebben gehad en deze tot nu toe allemaal zijn kwijt gescholden. Een voorbeeld hierbij is xxxx, wonend in regio Den Haag. Het is dan wel zo eerlijk dat ik in dit geval ook gelijk behandeld zou worden voor hetzelfde feit. Als voorbeeld vindt u in de bijlage een brief van de OVJ aan 1 van mijn medegebruikers van EUC’s in Nederland. In deze brief staat dat de EUC teruggegeven zou worden.

Ik hoop bij deze genoeg informatie gegeven te hebben.

Robin xxxx

Positief nieuws voor eigenaren van een EUC of een Onewheel. Het geven van een boete voor het rijden op een eenwieler is hiermee blijkbaar ook verleden tijd. Eerder bleek al dat het Openbaar Ministerie in beslag genomen eenwielers teruggeeft. Het is geen garantie dat het nu altijd goed gaat maar we delen dit document graag voor toekomstige staandehoudingen door de politie.

Voor verzekeraars die meelezen, hierbij nogmaals de vraag of ze een verzekering kunnen optuigen voor eenwielers. Er is blijkbaar net als de fiets geen verzekeringsplicht maar er is op papier tot nu toe ook nog niks geregeld. We denken graag mee. De politie kan wel meer vinden maar de uitspraak van het OM lijkt ons helder genoeg om actie te ondernemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *